Poza3_3

ANUNȚ CONCURSURI

Comunicarea rezultatului contestației 5269/12.08.2015

Comunicarea rezultatului contestației 5159/06.08.2015

Centralizator cu rezultatele selecției dosarelor înscrise la concurs.


Completare centalizator

Centralizator cu rezultatele probei scrise

Centralizator cu rezultatele probei practice

Programare interviuri

Centralizator cu rezultatele probei interviu

Centralizator cu rezultatele finale


Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G.nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1709/29.12.2014 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 10.08.2015 (proba scrisă şi proba practică) şi 14.08.2015 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

·         1 post ŞEF SERVICIU STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţia 90 din statul de funcţii (Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ)
·         5 posturi de BIBLIOTECARI STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţiile 25 (Serviciul Servicii publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor), 43 (Biroul Biblioteci specializate), 110 (Biroul Formare profesională. Metodologic), 156 (Biroul Colecţii digitale. Conservare şi publicare online) şi 170 (Biroul Resurse WEB. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)
·         1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. IA, poziţia 124 (Biroul Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative)
·         2 posturi BIBLIOTECAR STUDII MEDII GR. II, poziţiile 77 (Serviciul Achiziţii publice. Gestiune imobiliară) şi 151 (Serviciul Bibliotecă digitală. Baze de date)
·         1 post ECONOMIST STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 76 (Serviciul Achiziţii publice. Gestiune imobiliară)
·         1 post INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I,poziţia 93 (Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ)
·         1 post SECRETAR-DACTILOGRAF STUDII MEDII TR. IA, poziţia 120 (Biroul  Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative).
 
Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor statele membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.
 
Constituie avantaj:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Experienţa profesională în domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea la nivel avansat a uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 
1 post ŞEF SERVICIU STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţia 90 din statul de funcţii (Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ)
 
Condiţii de participare specifice:
·         are studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic
·         are experienţă de minim 3 ani în funcţie de conducere
 
5 posturi de BIBLIOTECARI STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţiile 25 (Serviciul Servicii publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor), 43 (Biroul Biblioteci specializate), 110 (Biroul Formare profesională. Metodologic), 156 (Biroul Colecţii digitale. Conservare şi publicare online) şi 170 (Biroul Resurse WEB. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)
 
Condiţii de participare specifice:
·         are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
·         are vechime  în muncă de minim 6 luni pe studii superioare;
 
 
1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. IA, poziţia 124 (Biroul Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative)
 
Condiţii de participare specifice:
·         are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
·         are vechime  în muncă de minim 6 ani şi 6 luni;
 
2 posturi BIBLIOTECAR STUDII MEDII GR. II, poziţiile 77 (Serviciul Achiziţii publice. Gestiune imobiliară) şi 151 (Serviciul Bibliotecă digitală. Baze de date)
 
Condiţii de participare specifice:
·         are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
·         are vechime  în muncă de minim 6 luni;
 
 
1 post ECONOMIST STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 76 (Serviciul Achiziţii publice. Gestiune imobiliară)
 
Condiţii de participare specifice:
·         are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă Ştiinţe economice 
·        are vechime  în muncă de minim 3 ani şi 6 luni;
·        experienţă în domeniul economic de minim 1 an.
 
1 post INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I,poziţia 93 (Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ)
 
Condiţii de participare specifice:
·         are studii superioare de specialitate (într-unul din domeniilejuridic, sociologie, psihologie, management, economic) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
·         deţine diplomă de inspector resurse umane recunoscută de Ministerul Muncii şi Cercetării
·         a absolvit un curs de salarizare a personalului din instituţiile publice
·         are vechime  în muncă de minim 3 ani şi 6 luni pe studii superioare
 
1 post SECRETAR-DACTILOGRAF STUDII MEDII TR. IA, poziţia 120 (Biroul  Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative)
·         are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
·         are experienţă profesională de minim 6 ani şi 6 luni
 
 
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:
 
I.              În data de 10.08.2015, ora 10 – proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate mai jos şi proba practică, începând cu ora 13, ce constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor;
·         Termen afişare rezultate pentru ambele probe 11.08.2015
·         Termen depunere contestaţii 12.08.2015 ora 15
·         Termen afişare rezultate contestaţii 13.08.2015 ora 15
II.             În data de 14.08.2015, începând cu ora 9 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele scrisă şi practică, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie şi minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.
·         Termen afişare rezultate 17.08.2015
·         Termen depunere contestaţii 18.08.2015 ora 15
·         Termen afişare rezultate contestaţii 19.08.2015 ora 15
 
Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba practică.
 
Termen afişare rezultate finale 21.08.2015.
 
Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 03.08.2015 ora 1500  la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane, telefon 0215396500 int. 147 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a)    cerere de înscriere;
b)    copia actului de identitate;
c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
d)    copiile documentelor care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs;
e)    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
f)     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
h)    curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);
Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.00 int. 147, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.
 
Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilorsunt prezentate în Anexa 2.
Cererea înscriere concurseste prezentată în Anexa 3.
 
 
Director general,
Anca Cristina Râpeanu


17.07.2015