Poza3_3

ANUNȚ CONCURSURI


Anunț
Cerere
Fișa postului CONTABIL ȘEF S Gr II
Fișa postului ECONOMIST S Gr II
Tematica CONTABIL ȘEF S Gr II
Tematica ECONOMIST S Gr II

Selecție dosare
Centralizator cu rezultatele probei scrise
Centralizator cu rezultatele probei practice
Centralizator cu rezultatele probei interviu
Centralizator cu rezultatele finale


Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G.nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1709/29.12.2014 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 03.11.2015 ora 8.30 (proba scrisă), 03.11.2015 ora 14.00 (proba practică) şi 04.11.2015 ora 9.00 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
·  1 post CONTABIL ȘEF STUDIISUPERIOARE GR. II, poziţia 3 din statul de funcţii 
·  1 post de ECONOMIST STUDII SUPERIOARE GR. II, poziția 65 din statul de funcții (Compartimentul Financiar-contabilitate).
 
Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor statele membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • are studii economice superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 
Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.
 
Constituie avantaj:

 • Cunoașterea la nivel avansat a uneia sau mai multor limbi de circulație internațională;
 • Cunoștințele de operare PC, în special în cee ace privește aplicații dedicate pentru contabilitatea instituțiilor publice;
 • Experiența și certificarea în managementul proiectelor.

 
·         1 post CONTABIL ȘEF STUDIISUPERIOARE GR. II, poziţia 3 din statul de funcţii 
 
Condiţii de participare specifice:

 • are experiență profesională în domeniul de referință de minim 5 ani;
 • are experiență managerială de minim 2 ani;
 • are vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 3 ani

       .
·         1 post de ECONOMIST STUDII SUPERIOARE GR. II, poziția 65 din statul de funcții (Compartimentul Financiar-contabilitate).
 
Condiţii de participare specifice:
·         are vechime  în muncă de minim 3 ani, din care pe studii superioare minim 6 luni;
·         are vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 3 ani
 
 
 
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în 3 etape, după cum urmează:
 
I.              În data de 03.11.2015, începând cu ora 8.30 - proba scrisă – constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate (specifice fiecărui post) ;
·         Termen afişare rezultate 03.11.2015 ora 12
·         Termen contestaţie 03.11.2015 ora 13
·         Termen afişare rezultate contestaţii 03.11.2015 ora 14
 
II. Proba practică în data de 03.11.2015 ora 14 - constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor, astfel: testarea cunostiintelor de operare PC (Office, calcul tabelar, navigare internet, e-mail),  condiţie de participare pentru toate posturile,  care va putea fi susţinută doar de acei  candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie şi minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere.  
 
·        Termen afişare rezultate 03.11.2015 ora 16
·         Termen depunere contestaţii 03.11.2015 ora 17
·         Termen afişare rezultate contestaţii 03.11.2015 ora 18
 
III.   În data de 04.11.2015, începând cu ora 9 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie şi minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte, în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere.
 
·         Termen afişare rezultate 04.11.2015 ora 14
·         Termen depunere contestaţii 04.11.2015 ora 15
·         Termen afişare rezultate contestaţii 04.11.2015 ora 16
 
Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba practică.
 
Termen afişare rezultate finale 05.11.2015 ora 11.
 
Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 26.10.2015 ora 1500  la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane, telefon 0215396500 int. 147 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a)    cerere de înscriere;
b)    copia actului de identitate;
c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
d)    copiile documentelor care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs;
e)    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
f)     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
h)    curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);
Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Juridic.Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.00 int. 147, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.
 
Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru ambele posturi sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilorsunt prezentate în Anexa 2.
Cererea înscriere concurseste prezentată în Anexa 3.
 
 
 
 
Director general,
Anca Cristina Râpeanu