Poza3_3

ANUNȚ | COLABORATOR - CONTABIL

Biblioteca Metropolitană Bucureşti caută colaborator, cu calificarea de contabil, pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii în cadrul compartimentului financiar-contabilitate, până la scoaterea la concurs a postului de Contabil, cu următoarele atribuţii:

Evidenţa (intrări, ieşiri, transfer) a mijloacelor fixe separat pe cele 3 grupe pentru fiecare filială în parte şi separat pentru sediul central BMB.
Calculul şi înregistrarea lunară a amortizării mijloacelor fixe.
Evidenţa (intrări, ieşiri, transfer) de obiecte de inventar în folosinţă separat pe filiale, separat pe sediul central BMB şi separat pe persoane.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de casare cerute de legislaţie pentru fiecare mijloc fix  şi fiecare obiect de inventar propus.
-    verificarea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de casare;
-          se centralizează casarea pe grupe de mijloace fixe, pe obiecte de inventar separat pe filiale;
-          se transmit la Direcţia pentru cultură centralizatoarele;
-          după aprobarea Primăriei, se transmit propunerile cu bunurile pentru transferare altor instituţii bugetare;
-          urmează valorificarea bunurilor, vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor evaluate conform Hot. 84/95 şi republicată 966/98;
-          se intocmeşte Proces Verbal de evaluare
-          se întocmesc referate în vederea emiterii deciziilor cu comisiile de evaluare, de licitaţie, de casare;
-          se face nota contabilă de scoatere din funcţiune a bunurilor;
-          se operează în fişe scoaterea bunului casat.
Comunicarea casărilor aprobate către filiale.
Întocmirea deciziei pentru inventarierea de patrimoniu care cuprinde subcomisiile pentru inventarierea mijloacelor fixe şi a altor elemente de patrimoniu.
Verificarea poziţie de poziţie, a inventarelor anuale de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Ţinerea la zi a evidenţei formularelor cu regim special ca repartizarea de chitanţiere către toate filialele şi către casierie.
Participă pe teren la pregătirea operaţiunilor de inventariere fond publicaţii la toate filialele.
Participarea la întocmirea proceselor verbale de inventariere pentru bibliotecile verificate gestionar.
Întocmirea balanţelor de verificare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pe instituţie.
Listarea trimestrial a mijloacelor fixe pe cele 3 grupe si a obiectelor de inverntar în folosinţă separat pe filiale (în 2 exemplare: unul la bibliotecă şi unul la contabilitate).
Deplasările se fac cu utilizarea eficientă a timpului de lucru şi cu costuri minim posibile.
Verificarea de RMF-uri la zi.
Înregistrarea intrărilor, transferurilor şi ieşirilor de carte, publicaţii de orice fel la toate filialele.
Inregistrarea NIR-ului la carte, colecţii speciale, presă, separat pe fiecare filială.
Evidenţa (intrări, ieşiri si transfer) a imobilizărilor necorporale şi amortizarea lunară a lor care se ţine manual.
Urmărirea inventarierii unitaţilor bibliografice după facturile de carte de la toate filialele separat pe fiecare repartiţie în parte şi  notarea pe repartiţiile serviciului Dezvoltarea Colecţiilor.
Realizează şi alte sarcini repartizate de şeful contabil.

Persoanele interesate sunt rugate să depună un CV – model european, copia cărţii de identitate şi copii ale documentelor care atestă competenţele solicitate de contabil la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti sau să le transmită prin e-mail la resurseumane@bibmet.ro până la data de 11.09.2015.
    
19.08.2015

a+ a-

Linkuri utile

  • Niciun link util.

Descarcă