Poza3_3

CONCURS ANGAJARE

 

ANUNŢ

CENTRALIZATOR SELECŢIE DOSARE

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISĂ

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA PRACTICĂ

CENTRALIZATOR REZULTATE INTERVIU

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G.nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 16.09.2016 (proba scrisă), 20.09.2016 (proba practică) şi 20.09.2016 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

I. 1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. I, pozitia 130 (Serviciul Editare, tehnoredactare si multiplicare)
II. 1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 20 (Serviciul Servicii Publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor)
III. 1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 53 (Serviciul Catalog electronic. Coordonare bibliografică)
IV. 1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 123 (Biroul Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative)
V. 1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 156 (Biroul Colectii digitale.Conservare si publicare online)
VI.  1 post de BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. IA, pozitia 23 (Serviciul Servicii Publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor)
VII. 1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. II, pozitia 39 (Serviciul Servicii Publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor)
 
 
Condiţii generale de participare:
·         are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

·         nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.
 
Constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 
           
1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. I, pozitia 130 (Serviciul Editare, tehnoredactare si multiplicare).
            Condiţii de participare specifice:

 • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • are vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
 • are experiență în domeniul relațiilor publice si comunicării;
 • cunoașterea la nivel avansat a uneia sau mai multor limbi de circulație internațională.

 
1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 20 (Serviciul Servicii Publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor);
1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 53 (Serviciul Catalog electronic. Coordonare bibliografică);
1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 123 (Biroul Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative);
1 post de BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, pozitia 156 (Biroul Colectii digitale.Conservare si publicare online).

     Condiţii de participare specifice:

 • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • are vechime în muncă de minimum6 luni.

 
1 post de BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. IA, pozitia 23 (Serviciul Servicii Publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor)
             Condiţii de participare specifice:

 • are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • are vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
 • experiență în biblioteconomie.

 
1 post BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. II, pozitia 39 (Serviciul Servicii Publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor)
             Condiţii de participare specifice:

 • are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • are vechime în muncă de minimum 6luni.

 
 
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:
 
            A. În data de 16.09.2016,începând cu ora 10.30, proba scrisă care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă.
            Termen afişare rezultate 16.09.2016ora 16.00.
            Termen depunere contestaţii 19.09.2016ora 12.00.
            Termen afişare rezultate contestaţii 19.09.2016 ora 16.00.
            Se vor prezenta la proba următoare doar candidații care au obținut un minim de 50 puncte dintr-un maxim de 100 puncte.
 
           B. În data de 20.09.2016, ora 10.30– proba practică, ce constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor;
            Termen afişare rezultate 20.09.2016 ora 16.00;
            Termen depunere contestaţii 21.09.2016ora 12.00;
            Termen afişare rezultate contestaţii  21.09.2016ora 16.00
 
           C. În data de 22.09.2016, începând cu ora 10.30– interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele scrisă şi practică.
            Termen afişare rezultate 22.09.2016 ora 16.00
            Termen depunere contestaţii 23.09.2016ora 12.00
            Termen afişare rezultate contestaţii 23.09.2016ora 16.00
Programările pentru proba interviu, vor fi anunţate după finalizarea selecţiei pentruproba practică.
 
              D. Termen afişare rezultate finale 26.09.2016, ora 15.00.
 
Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 09.09.2016ora 1500, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane, telefon 021.539.65.36 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate; pentru conducătorul auto, adeverință medicală și aviz psihologic;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).
 
Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.
 
Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2.
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.
 
 
Director general,
Anca Cristina Râpeanu