Poza1_1

ANUNȚ CONCURS

ANUNȚ CONCURS
INFORMAŢII UTILE

SEDIUL CENTRAL

Sectorul 1: Str. Tache Ionescu, 4
010354 BUCURESTI - 22
Tel. / fax 04 021 316.83.00
Metrou: Staţia Piaţa Romană
Autobuze: 126, 131, 133, 168, 226, 300, 301, 331, 368, 381, 781 - Staţia Piaţa Romană
Troleibuze: 79, 86 – Staţia Piaţa Romană
www.bibmet.ro | www.digibuc.ro

23 septembrie - 14 noiembrie 2014
SEDIUL CENTRAL    |    concurs


 
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 570/06.05.2011 a Primarului General al municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 03 noiembrie 2014 (proba scrisă) şi  10 noiembrie 2014 (interviul şi proba practică), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 • 2 posturi de BIBLIOTECARI STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţiile 54 şi 115 din statul de funcţii;
 • 1 post BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţia 171, contract de muncă pe durată determinată, până la data maximă de 08 septembrie 2015, pe un post al cărui titular este în concediu creştere copil.
 • 1 post BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 159
 • 1 post ECONOMIST STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 76
 • 1 post MUNCITOR CALIFICAT TR. I – LĂCĂTUŞ MECANIC, poziţia 95

 
Condiţii de participare comune:

 • are cetăţenia română, a altor statele membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;

 
Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.
 
Constituie avantaj:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă
 • Experienţă profesională în domeniul de referinţă
 • Cunoaşterea la nivel avansat a uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 

 • 2 posturi de BIBLIOTECARI STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţiile 54 şi 115 din statul de funcţii;
 • 1 post BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. II, poziţia 171, contract de muncă pe durată determinată, până la data maximă de 08 septembrie 2015, pe un post al cărui titular este în concediu creştere copil.

 
Condiţii de participare specifice:

 • are studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • are experienţă profesională de minim 6 luni;

 

 • 1 post BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 159

 
Condiţii de participare specifice:

 • are studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • are experienţă profesională de minim 3 ani şi 6 luni;

 

 • 1 post ECONOMIST STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 76

 
Condiţii de participare specifice:

 • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă Ştiinţe economice
 • are experienţă profesională de minim 3 ani şi 6 luni;

 

 • 1 post MUNCITOR CALIFICAT TR. I – LĂCĂTUŞ MECANIC, poziţia95

 
Condiţii de participare specifice:

 • este absolvent cu diplomă al unei şcoli profesionale
 • are experienţă profesională de minim 9 ani.

 
Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:
 

 1. În data de 03 noiembrie 2014, ora 900 – proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate mai jos;
 2. În data de 10 noiembrie 2014, între orele 900 - 1600 – proba practică şi interviul, care vor putea fi susţinute doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

 
Programările vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.
 
Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 22 septembrie – 06 octombrie 2014 ora 1500  la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane, Constantin Daniela, telefon 0215396500 int. 147 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere (se va procura de la Compartimentul Resurse umane);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale de participare;
 4. copiile documentelor care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul concurs;
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 6. copie după cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1600, persoana de contact Constantin Daniela (telefon: 021.539.65.00 int. 147, biblioteca @bibmet.ro.)
 
Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2.
 
 
 
 
Director general,
Anca Cristina Râpeanu