Poza1_1

ANUNȚ CONCURS DE ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS DE ANGAJARE
INFORMAŢII UTILE

SEDIUL CENTRAL

Sectorul 1: Str. Tache Ionescu, 4
010354 BUCURESTI - 22
Tel. / fax 04 021 316.83.00
Metrou: Staţia Piaţa Romană
Autobuze: 126, 131, 133, 168, 226, 300, 301, 331, 368, 381, 781 - Staţia Piaţa Romană
Troleibuze: 79, 86 – Staţia Piaţa Romană
www.bibmet.ro | www.digibuc.ro

15 ianuarie - 1 martie 2016
SEDIUL CENTRAL    |    Concursuri

A N U N Ţ
 
 
 
Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 16.02.2016 (proba practică doar pentru funcția de secretar), 19.02.2016 (proba scrisă) şi 24.02.2016 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
 
1 post de CONTABIL STUDII MEDII TR. IA, poziţia 68 din statul de funcţii (Compartimentul Financiar-contabilitate)
1 post de AUDITOR STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 70 (Compartimentul Audit)
1 post INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I, poziţia 93 (Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ)
1 post SECRETAR-DACTILOGRAF STUDII MEDII TR. IA, poziţia 120 (Biroul  Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative)
1 post MUNCITOR CALIFICAT - CONDUCĂTOR AUTO TR. III, poziția 80 (Serviciul Achiziții publice. Gestiune imobiliară)
 
Condiţii generale de participare:
 
are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.
 
Constituie avantaj:
 
Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
Cunoaşterea la nivel avansat a uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
Cunoştinţele de operare PC.
 
1 post de CONTABIL STUDII MEDII TR. IA, poziţia 68 din statul de funcţii (Compartimentul Financiar-contabilitate)
 
Condiţii de participare specifice:
 
are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat (liceu economic sau curs atestat de contabil)
are experienţă profesională de minim 6 ani și 6 luni
 
 
1 post de AUDITOR STUDII SUPERIOARE GR. I, poziţia 70 (Compartimentul Audit)
 
Condiţii de participare specifice:
 
are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Științe economice
are experienţă profesională de minim 3 ani și 6 luni pe studii superioare;
să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 
 
1 post INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I, poziţia 93 (Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ)
 
Condiţii de participare specifice:
 
are studii superioare de specialitate (într-unul din domeniile juridic, sociologie, psihologie, management, economic) absolvite cu diploma de licență sau echivalentă
deține diploma de inspector resurse umane recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
a absolvit un curs de salarizare a personalului din instituțiile publice
are experienţă profesională de minim 3 ani şi 6 luni pe studii superioare;

 
1 post SECRETAR-DACTILOGRAF STUDII MEDII TR. IA, poziţia 120 (Biroul  Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative)
 
Condiţii de participare specifice:
 
are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
are experienţă profesională de minim 6 ani şi 6 luni
 
 
1 post MUNCITOR CALIFICAT - CONDUCĂTOR AUTO TR. III, poziția 80 (Serviciul Achiziții publice. Gestiune imobiliară)
 
Condiţii de participare specifice:
 
are școală profesională sau gimnazială
deține carnet de conducere categoriile “B”; “C+E” de minim 3 ani  
 
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:
 
 
În data de 16.02.2016, ora 9 – proba practică, doar pentru funcția de secretar, ce constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor
Termen afişare rezultate 16.02.2016 ora 16
Termen depunere contestaţii 17.02.2016 ora 12
Termen afişare rezultate contestaţii 18.02.2016 ora 12
Se vor prezenta la proba următoare doar candidații care au obținut un minim de 50 puncte dintr-un maxim de 100 puncte.
 
 
 În data de 19.02.2016, începând cu ora 9, proba scrisă care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografiile prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
Termen afişare rezultate 19.02.2016 ora 16
Termen depunere contestaţii 22.02.2016 ora 12
Termen afişare rezultate contestaţii 23.02.2016 ora 12
 
 
În data de 24.02.2016, începând cu ora 9 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică şi scrisă
Termen afişare rezultate 24.02.2016 ora 16
Termen depunere contestaţii 25.02.2016 ora 12
Termen afişare rezultate contestaţii 26.02.2016 ora 12
 

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.
 

Termen afişare rezultate finale 29.02.2016.
 
 
Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 29.01.2016 ora 1500  la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane, telefon 0215396500 int. 147 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
 
a)    cerere de înscriere;
 
b)    copia actului de identitate;
 
c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 
d)    carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 
e)    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 
f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate; pentru conducătorul auto, adeverință medicală și aviz psihologic;
 
g)    curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);
 
Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Juridic. Resurse umane. Administrativ între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.00 int. 147, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.
 
 
Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
 
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2.
 
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.
 
 
 
Director general,